Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling Schæferhundeklubben
kreds 16 Aalborg

Schæferhundeklubben kreds 16 Aalborg indkalder til ordinær generalforsamling
Søndag den 1. februar 2015 kl. 11.00 i klubhuset, Nørkæret 77, 9270 Klarup
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetæller
3. Valg af referent
4. Formandens beretning.
5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
a) Valg af formand
b) Valg af bestyrelsesmedlem
c) Valg af 2 stk. suppleanter
d) Valg af revisor
e) Valg af revisorsuppleant
f) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde. (Skal vælges)
8. Eventuelt
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På lars.guldhammer@stofanet.dk
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum
3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt
forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen
Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.
Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Bestyrelsen kreds 16
Følgende fil er uploadet: Indkaldelse generalforsamling 2015.pdf

Nyheder
Kredsmesterskab 2014
Lørdag den 15 november afholdes kredsmesterskab. Husk at der tilmeldes til prøven ved at sende mail ...
Tidspunkt: 30-10-2014
 
Martin Knudsen Kursus
Den 11-12 oktober starter begge dage kl. 8.00 med rundstykker og kage Hils...
Tidspunkt: 07-10-2014
 
Ernæringssiminar
28/10/2014 kl. 18.30...
Tidspunkt: 07-10-2014
 
  
 
Design & graphics developed by steph web-design 2008